Mokymai

 

Viešoji įstaiga "Pažangos projektai" 2014 m. lapkričio mėnesį Švietimo informacinių technologijų centre įregistruota kaip Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla, identifikacinis numeris 88888880778249.

Parengtos, įgyvendintos ir įgyvendinamos neformalaus mokymo programos:

 

BENDRUOMENĖS PAREIGŪNŲ SOCIOEDUKACINIO DARBO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Programos trukmė – 64 ak. val. Programoje kalbama apie bendruomenės pareigūnų, policijos rėmėjų, policijos savanorių veiklą reglamentuojančią teisinę aplinką, viešojo saugumo kūrime dalyvaujančių asmenų ir institucijų teises ir pareigas, socialinio ugdymo teorijas, principus ir jų taikymą, andragoginio darbo pagrindus, socioedukacinio darbo vadybos principus ir jų taikymą, socioedukacinio darbo su bendruomene principus ir jų taikymą.

Programa skirta bendruomenės pareigūnams, viešojo saugumo ir (arba) prevencinės veiklos srityje dirbantiems pareigūnams, policijos rėmėjams, policijos savanoriams, švietimo sistemos darbuotojams, pedagogams ir socialiniams pedagogams, bendruomenėms.

 

BENDRUOMENĖS PAREIGŪNŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS VIEŠOJO SAUGUMO KŪRIMUI

Programos tikslas - ugdyti suaugusiųjų gebėjimą dalyvauti ir kurti viešąjį saugumą, įgyti ir tobulinti bendrąsias bendradarbiavimo ir komunikacijos kompetencijas.

Programos trukmė – 32 ak. val. Programoje kalbamas apie bendravimo be pykčio (angl. Nonviolent communication) modelį ir jo taikymą kuriant ir išsaugant santykius, institucijų bendradarbiavimą kuriant viešąjį saugumą ir bendradarbiavimo sampratą, komunikacijos proceso struktūrą ir komunikaciją tarpinstituciniuose projektuose, visuomenės saugumo srityje dirbančias institucijos, jų funkcijas ir bendradarbiavimo galimybes, prevencinės veiklos vykdymą ir svarbą, bendruomenės pareigūno veiklą.

Programas skirta bendruomenės pareigūnų, kitų viešąjį saugumą kuriančių institucijų specialistų, bendruomenės atstovų ir švietimo sistemos darbuotojų (administracijos darbuotojai, pedagogai ir mokytojai) bendrosioms viešojo saugumo kūrimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos kompetencijoms įgyti ir tobulinti.

 

PROFESINEI, VISUOMENINEI IR SAVANORIŠKAI VEIKLAI REIKALINGŲ SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ BEI BENDRAVIMO SU VAIKAIS IR ŠEIMOMIS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS TAIKANT NEPRIEVARTINIO BENDRAVIMO METODIKĄ

Programa priskiriama mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų grupei. Programos tikslas - ugdyti suaugusiųjų socialines emocines kompetencijas bei tobulinti gebėjimus taikyti neprievartinio bendravimo metodiką profesinėje veikloje ir asmeniniuose santykiuose.

Programos trukmė – 64 ak. val. Programoje kalbama apie asmeninės ir tarpasmeninės socialinės emocinės kompetencijas, bendravimo su vaikų grupe specifika, socialinių emocinių kompetencijų ugdymą pedagoginėje/socialinėje veikloje su ugdytiniais/klientais, neprievartinio bendravimo metodiką ir jos taikymą.

Programa skirta ugdyti ir tobulinti su vaikais ir jų šeimomis dirbančių suaugusiųjų švietimo sistemos darbuotojų (mokyklų administracijos darbuotojai, pedagogai, mokytojai) ir socialinės pagalbos sistemos darbuotojų (socialiniai darbuotojai, psichologai, NVO) socialines emocines kompetencijas, supažindinti su bendravimo be pykčio (angl. Nonviolent communication) metodika bei jos taikymo svarba profesinėje veikloje ir asmeniniuose santykiuose, siekiant sumažinanti smurto ir patyčių apraiškas tarp vaikų ir paauglių, suteikti bendravimo su vaikais, vaikų grupės valdymo ir netinkamo jų elgesio korekcijos įgūdžių.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR SOCIALINIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS APIE VAISIAUS ALKOHOLINIO SPEKTRO SUTRIKIMĄ

Programos tikslas – ugdyti švietimo įstaigų ir socialinio darbo specialistų bendrąją kompetenciją apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimą. Neformalaus mokymo programa parengta įgyvendinant projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“. Projektą įgyvendina VšĮ „Pažangos projektai“ kartu su partneriu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkursą.

Programos trukmė – 8 ak. val. Programoje kalbama apie alkoholio biologinį, neurologinį ir psichologinį poveikį organizmui, alkoholio poveikį vaisiui ir alkoholinio spektro sutrikimą, biologinius, neurologinius ir kognityvinius, psichologinius ir socialinius vaisiaus alkoholinio sindromo (VAS) požymius, ankstyvosios VAS prevencijos svarbą ir galimybes.

Programa skirta švietimo įstaigų darbuotojams (mokyklų administracijų darbuotojams, pedagogams, mokytojams) ir socialinių tarnybų specialistams.

 

VAISIAUS ALKOHOLINIO SPEKTRO SUTRIKIMO INTEGRAVIMAS Į DĖSTOMO DALYKO TURINĮ

Programos tikslas – ugdyti švietimo įstaigų darbuotojų ir mokytojų specialiąją kompetenciją apie vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimo temos integravimą į dėstomo dalyko turinį. Neformalaus mokymo programa parengta įgyvendinant projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“. Projektą įgyvendina VšĮ „Pažangos projektai“ kartu su partneriu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkursą.

Programos trukmė – 4 ak. val. Programoje kalbama vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimo temos integravimo į bendrojo lavinimo dalykus prasmę ir galimybes, vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimo temos integravimo į bendrojo lavinimo dalykus specifiką, būdus ir metodus.

Programa skirta švietimo įstaigų darbuotojams - mokyklų administracijų darbuotojams, pedagogams, mokytojams.

 

VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMAS APIE VAISIAUS ALKOHOLINIO SPEKTRO SUTRIKIMĄ

Programos tikslas – suteikti vyresniųjų klasių mokiniams žinių apie alkoholio vartojimo žalą žmogaus embriono ir vaisiaus raidai, šviesti jaunimą žalingo alkoholio poveikio sveikatai ir vaisiui klausimais ir ugdyti bendrąją sveikos gyvensenos kompetenciją. Neformalaus švietimo programa parengta įgyvendinant projektą „Jaunimo švietimas apie alkoholio poveikį vaisiui“. Projektą įgyvendina VšĮ „Pažangos projektai“ kartu su partneriu Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Projektas iš dalies finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis pagal 2017 metų konkursą.

Programos trukmė – 1 ak. val. Programoje kalbama apie alkoholio žalingą poveikį fizinei ir psichinei sveikatai, alkoholio poveikio žalą besivystančiam kūdikiui.

Programa skirta jaunimui.

 

EKONOMINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI

Programos tikslas – suteikti Lietuvos savivaldybių suaugusiesiems gyventojams ekonominio raštingumo žinių ir ugdyti jų asmeninius ekonominio mąstymo gebėjimus, gebėjimus praktiškai taikyti įgytas finansines ir mokesčių žinias kasdieniniame gyvenime.

Programos trukmė – 24 ak. val. Mokymo programa apima temas, susijusias su asmeniniais ir šeimos finansais, asmeninio biudžeto sudarymu ir pajamų bei išlaidų planavimu, pinigų taupymu, pinigų kaupimo priemonėmis ir palūkanomis. Programoje aptariamas investavimas, bankų ir draudimo bendrovių paslaugos, skolinimosi galimybės ir kaina, mokesčių sistema.

Programa skirta suaugusiems asmenims, nepriklausomai nuo jų ekonominės ir socialinės padėties.

Programa parengta įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002) yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ (toliau – Projektas). Projektą įgyvendina Biudžetinė įstaiga Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

 

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS                              

Programos tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Programos trukmė – 40 ak. val. Programą sudaro 3 moduliai: „Bendravimo įgūdžių tobulinimas“ (trukmė – 16 akad. val.), „Bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas“ (trukmė – 8 akad. val.), „Sudėtingų situacijų mokytojo darbe sprendimo įgūdžių tobulinimas“ (trukmė – 16 akad. val.). 

Programa skirta Bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai.

Programa parengta įgyvendinant projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų LR valstybės biudžeto lėšų pagal 2019–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę 09.4.2–ESFA–V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

 

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ KOMUNIKACINĖS IR INFORMACIJOS VALDYMO KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS

Programos tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokytojų komunikacinę ir informacijos valdymo kompetenciją, suteikiant teorinių ir praktinių skaitmeninio raštingumo žinių, ugdant gebėjimus taikyti technologijas ugdymo procese ir valdyti informaciją.

Programos trukmė – 40 ak. val. Programą sudaro 2 moduliai: „Skaitmeninis raštingumas ir technologijų taikymas“ (24 akademinės valandos) ir „Informacijos valdymas“ (16 akademinių valandų).   

Programa skirta Bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai.

Programa parengta įgyvendinant projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų LR valstybės biudžeto lėšų pagal 2019–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę 09.4.2–ESFA–V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

 

SVEIKATINIMO ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO ORGANIZAVIMAS

Programos tikslas – suteikti asmenims žinių apie sveiką gyvenseną lemiančius veiksnius ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, ugdyti sveikatinimo įgūdžius.

Programos trukmė – 20 ak. val. Mokymo programa apima temas, susijusias su sveiko maisto gamyba, fizinio aktyvumo didinimu, streso valdymu. 

Programa skirta sveikatos priežiūros specialistams, švietimo darbuotojams, socialinių paslaugų teikimo srities darbuotojams ir kitiems asmenims, norintiems ugdyti sveikesnio gyvenimo įgūdžius.

Programa parengta įgyvendinant projektą ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0002, projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų LR valstybės biudžeto lėšų. Projektą įgyvendina Kupiškio rajono savivaldybės administracijas kartu su Rokiškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

 

TARNYBINĖ (PROFESINĖ) ETIKA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ĮDARBINIMO, ES IR PARAMOS LĖŠŲ SKIRSTYMO IR NAUDOJIMO BEI SVEIKATOS APSAUGOS SRITYSE DIRBANTIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

Programos tikslas – sustiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Programos trukmė – 8 ak. val. Programa apima temas, susijusias su tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos samprata, korupcijos apraiškomis ir jas sąlygojančiais veiksniais viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse, valstybės tarnautojo teisėmis ir pareigomis, susidūrus su korupcinio pobūdžio pažeidimais, valstybės tarnautojo atsakomybe, korupcinės veiklos rizikos įvertinimu, tolerancijos korupcijai nustatymu, aptariama teismų praktika tiriant korupcinio pobūdžio veiklas.

Programos tikslinė grupė - valstybės tarnautojai, dirbantys viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse.

Programa parengta įgyvendinant bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005. Projektas vykdomas įgyvendinant „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projektą įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas.

 

TARNYBINĖ (PROFESINĖ) ETIKA IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SRITYJE DIRBANTIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

Programos tikslas – Sustiprinti valstybės tarnautojų, dirbančių jautriose korupcijai srityse, kompetencijas ir didinti jų sąmoningumą (suvokimą) tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse.

Programos trukmė – 8 ak. val. Programa apima temas, susijusias su tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos samprata, korupcijos apraiškomis ir jas sąlygojančiais veiksniais ūkio subjektų kontrolės srityje, valstybės tarnautojo teisėmis ir pareigomis, susidūrus su korupcinio pobūdžio pažeidimais, valstybės tarnautojo atsakomybe, korupcinės veiklos rizikos įvertinimu, tolerancijos korupcijai nustatymu, aptariama teismų praktika tiriant korupcinio pobūdžio veiklas.

Programos tikslinė grupė - valstybės tarnautojai, vykdantys ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę.

Programa parengta įgyvendinant bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005. Projektas vykdomas įgyvendinant „2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" 10.1.2-ESFA-V-916 priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“. Projektą įgyvendina Valstybės tarnybos departamentas.

 

AGRESIJOS PREVENCIJA IR VALDYMAS PROFESINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Programos tikslas - plėtoti profesinio mokymo įstaigų komandų: administracijos, mokytojų dalykininkų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų gebėjimą tinkamai parinkti ir praktiškai pritaikyti pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijas.

Programos trukmė – 16 ak. val. Programa apima temas, susijusias su agresyvaus elgesio signalų atpažinimu bei gebėjimu tinkamai į juos reaguoti, gebėjimų taikyti profesionalius verbalinio, neverbalinio komunikavimo metodus tobulinimu, gebėjimų tinkamai reaguoti susidūrus su agresyviu elgesiu bei valdyti nerimą ir baimę krizinėse situacijose ugdymu, žinių apie savisaugos ir išsilaisvinimo technikas suteikimu.

Programos tikslinė grupė – švietimo sistemos darbuotojai.

Programa parengta įgyvendinant bendrai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Turi profesiją – turi ateitį!“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001. Projektą įgyvendino Nacionalinė švietimo agentūra.

 

NEĮGALŪS VAIKAI IR VAIKŲ SPECIALIEJI UGDYMOSI POREIKIAI, GLOBOS SISTEMOJE, KAIP ATPAŽINTI JŲ POREIKIUS IR ORGANIZUOTI PAGALBĄ

Programos tikslas - plėtoti vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų gebėjimus atpažinti vaikus, turinčius specialiuosius poreikius ir tinkamai su jais bendrauti, nustatyti tokiems vaikams reikiamas paslaugas ir jas organizuoti.

Programos trukmė – 16 ak. val. Programa apima temas, susijusias su suvokimo apie vaiko negalią ir/ar vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius formavimą, žinių suteikimą apie negalios ir/ar specialiųjų ugdymosi poreikių klasifikaciją (rūšis), bendravimo įgūdžių su vaikais, turinčiais negalią ir/ar specialiuosius ugdymosi poreikius, priemones bei tokių vaikų nuomonės išklausymo ypatumus formavimą, žinių apie paslaugų poreikio vaikui su negalia ir/ar specialiais ugdymosi poreikiais nustatymą ir organizavimą suteikimu.

Programos tikslinė grupė – vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai.

Programa parengta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu, mokymai finansuoti LR biudžeto lėšomis.